Vergelijking voersystemen

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais.

Beschrijving & doel van de opdracht

Veel melkveebedrijven voeren gemengd (gemiddeld >60%). Koeien kunnen niet selecteren en krijgen altijd gelijkmatig voer, dezelfde hap. Dit is goed voor o.a. de penswerking en de gezondheid van de koe en dat levert vaak een hogere melkproductie op. Maar het brengt ook extra kosten met zich mee. Het is belangrijk om een goede afweging te maken in het gekozen voersysteem. Zeker nu zuivelverwerkers veel waarde hechten aan het energieverbruik. Ongemengd voeren brengt veel lagere kosten met zich mee. In deze opdracht gaan jullie voor dit bedrijf een gemengd TMR-rantsoen vergelijken met een simpel en goedkoop voersysteem.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Onderzoek welk ‘’goedkoop’’ voersysteem toepasbaar is op dit bedrijf

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor beide voersystemen.

-Reken de kosten uit voor beide voersystemen. Hou daarbij rekening met noodzakelijke investeringen in materiaal, arbeid, voeropslag, erfverharding, stalsysteem etc.

-Reken vervolgens het mogelijke effect (winst?) uit van beide voersystemen. Je maakt hier gebruik van aannames. Onderbouw deze aannames goed, wat is reëel?

-Maak een vergelijking tussen beide voersystemen bij soortgelijke melkveebedrijven. Vergelijk alle cijfers met elkaar en koppel deze terug aan de mogelijkheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats