Resize the map
68 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

www.deprincenhof.nl De princenhof is een lagere school Plein aan de Prinsessenweg 2 De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening. verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars      …

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur Onze wens: Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek- ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg. Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

Link naar animatie over LLF: https://youtu.be/DDzBLo8axBE Beschrijving organisatie Living Lab Fryslân (LLF) natuurinclusieve landbouw Beschrijving & doel van de opdracht LLF is een stichting die natuurinclusieve landbouw stimuleert in de provincie Fryslân. Dat doet zij middels advies rondom projecten en kennisinbreng bij boeren. Eén van de onderwerpen waarmee ze zich bezighoudt is het bevorderen van de samenwerking tussen melkveehouderij – akkerbouw. Er loopt momenteel een cursus die bestaat uit 5 avonden. Op 6 feb vindt de 4e cursusavond plaats en op 5 maart de 5e avond. De 5e avond is toegankelijk voor een breder publi…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf van de familie schaap is gevestigd in Ypecolsga. Het melkvee produceert jaarlijks rond de 1,2 miljoen liter melk met 3 Lely melkrobots. Er wordt gebruik gemaakt van 82 hectare grond. Beschrijving & doel van de opdracht De melk is niet alleen de hoofd, maar ook de enige inkomstenbron. Uitbreiding van de productie is geen direct doel omdat grond, gebouwen arbeid en productierechten juist nu in balans zijn. Tijden veranderen en groeien heeft zoals het nu lijkt geen toekomst. Maar extra melkgeld is uiteraard altijd welkom. Is er een manier waarop dit bedrijf met minimale aanpassingen en /of investeringen meer melkgeld kan…

Beschrijving bedrijf Biologisch melkveebedrijf met 100 koeien en een zorg tak Beschrijving & doel van de opdracht Het telen van biologische mais is niet eenvoudig en brengt hoge kosten met zich mee. Vogel en onkruidbestrijding zijn noodzakelijk om een goede opbrengst te generen. Een goede opbrengst is weer nodig om de kosten te drukken. Na een aantal jaren zelf biologische mais te hebben geteeld heeft deze ondernemer genoeg ervaring en cijfers om jullie goed op weg te helpen. Aan jullie de taak alle kosten en opbrengsten op een rijtje te zetten en te vergelijken met andere bedrijven. Is het wel rendabel? Wat is er nodig om het rendabel te houden c.q. re…

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 49840 KW stroom en met 4950 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbr…

Beschrijving bedrijf De maatschap bestaat uit Pieter (57) Liesje (56) en Klaas (31). Met z’n drieën runnen we een Melkveebedrijf met 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Beschrijving & doel van de opdracht Nu steeds meer installaties op het bedrijf draaien op elektrische energie loopt deze kostenpost op. We zouden graag weten of het rendabel is te investeren in opwekking van eigen energie. Welke vorm staat daarin vrij. Hoe lang is de terugverdientijd en welke vormen zijn het meest geschikt? Wat komt er verder bij kijken. Welke subsidie/fiscale regelingen zijn er? Kortom maak een investeringsplan en overtuig ons om te investeren in eigen energieopwekking…

Beschrijving van het project De bond van Friese Vogelwachten (BFVW) organiseert samen met onder andere LTO, HVHL, Nordwin en Provinsje Fryslân jaarlijks de campagne Grutsk op ús Greidefûgels gericht op het behoud van de weidevogels (zie; https://grutskopusgreidefugels.nl/). Afgelopen jaar hebben 300 melkveehouders in Friesland een kruidenrijk grasmengsel ontvangen, voor de realisatie van 1 hectare kruidenrijk grasland. De projectgroep heeft HVHL (Lectoraat Weidevogels) opdracht gegeven om samen met Nordwin te kijken of het mengsel met succes is opgekomen en te inventariseren wat de ervaring van de boeren zijn. Beschrijving & doel van de opdracht Jullie g…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zi…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in Bakkeveen. Er worden momenteel ruim 400 koeien gemolken. De koeien worden door 6 melkrobots gemolken van Lely, en gevoerd door een vector voersysteem van Lely. Het landwerk wordt allemaal uitbesteed aan de loonwerker. Beschrijving & doel van de opdracht Met de toenemende (maatschappelijke) druk blijft weidegang een hot item. Hoe kunnen we ons bedrijf op een praktische en werkbare manier toekomst bestendig maken (of behouden). Is weidegang daarbij noodzakelijk en hoe kunnen we dat gaan realiseren? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -…

Beschrijving bedrijf Voor het project ‘de boomwal als apotheek voor het vee en bron van biodiversiteit’ hebben een 14-tal boeren zich verenigd. Ze willen het cultuurlandschap van Achtkarspelen innoveren om meer ecologische en diergezondheidsvoordelen van de boomwallen te realiseren. Dit willen ze doen door houtwallen aan te planten, bijvriendelijke erven en beheer te creëren en de kennis te delen. Beschrijving en doel van de opdracht Voor deze opdracht gaan jullie eerst in kaart brengen welke bomen en struiken een medicinale werking op koeien hebben. Nadat jullie dit in kaart hebben gebracht gaan jullie bij één van de veehouders een perceel inventariseren. J…

Beschrijving van de school K.B.S. De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat ze het unieke in ieder kind zien en waarderen. De school ligt midden in Burgum en is goed te bereiken met het openbaar vervoer. De school staat open voor jullie eigen ideeën voor een les. Alles is bespreekbaar, de school denkt graag mee in vernieuwende ideeën. Beschrijving en doel van de opdracht Het doel van de opdracht is het organiseren van een excursie, gastles of themamiddag voor een groep leerlingen. Je zoekt contact met de contactpersoon van de Reinbôge en maakt afspraken over wat voor activiteit jullie gaan organiseren en voor welke groep …

Beschrijving bedrijf Gangbaar melkveebedrijf met 90 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 42 ha grond. Beschrijving & doel van de opdracht De melkprijs staat al jaren onder druk en de mogelijkheden voor schaalvergroting nemen af. Daarentegen is de markt voor biologische zuivel groeiende. Maar is het wel mogelijk om te schakelen van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologisch melkveebedrijf en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Is het omschakelen naar biologisch wel financieel interessant? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer ove…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in maatschap met 3 personen. We melken 260 koeien op 2 locaties. De huiskavel is aaneengesloten en in totaal is er circa 100 ha in gebruik. Het jongvee wordt uitbesteed bij een opfokker in de buurt. Doelstelling van het bedrijf is een bedrijf waarin met plezier wordt gewerkt en daarbij een goed inkomen wordt verdiend. In april worden 2 robots bijgeplaatst waardoor alle koeien dan automatisch gemolken worden, we zetten veel in op automatisering en arbeidsbesparing en koecomfort. We streven naar een gezonde veestapel waarin veel koeien honderdtonner kunnen worden. Beschrijving & doel van de opdracht Nu steeds meer insta…

Voor de opleiding paraveterinair willen wij graag een Voorlichtingsfilmpje maken over het beroep dierenartsassistent/paraveterinair. In deze korte film van niet langer dan 10 minuten moeten de volgende zaken naar voren komen: Werkzaamheden van een dierenartsassistent Wat mag je wel, wat mag je niet als assistent Interview met dierenartsassistent …….. Voor dit filmpje gaan jullie eerst een script schrijven en een draaiboek. Dit wordt ter beoordeling aangeboden aan Jacoline en Gea. (docent paraveterinair en dierenartsassistente dierenartspraktijk Anicura de Waterpoort te Sneek). Vervolgens gaan jullie daadwerkelijk op de dierenartsenpraktijk Anicura de Waterpoort filmen. Wanneer het filmpje af…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij Jullie gaan voor deze educatieboerderij 2 opdrachten maken: Het ontwerpen van een opdracht voor groep 5/6 over de voedselketens op de boerderij. Eerst gaan jullie onderzoeken welke voedselketens er zijn op de boerderij. Vervolgens gaan jullie een doe-opdr…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij. Deze educatieboerderij hoeft nog niet in het bezit van een zoönosen keurmerk te zijn zoals bv kinderboerderijen. Echter ze willen wel heel graag inventariseren in hoeverre zij hier al aan voldoen en welke aanpassingen ze dan zouden moeten treffen om zo’n keurmerk…

Beschrijving bedrijf Kweek van wormen voor de sportvisserij. Beschrijving & doel van de opdracht EkoWorm wil graag een advies ontvangen over de mogelijkheden en op welke wijze de beschikbare wormengrond op het bedrijf opgewerkt en beter benut kan worden. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het verbouwen van microgroenten. Er is op dit bedrijf voldoende ruimte voor experimenten en onderzoek. Het allerbelangrijkste vinden ze om te weten waar hun wormengrond het meest geschikt voor is. Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om wormengrond voor te gebruiken maar om bijvoorbeeld in huis te gebruiken voor potgrond van planten of bloemen is niet verstandig omd…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag. Vanuit hier is het actief met toelevering en advisering van melkveehouders, akkerbouwers, hobby veehouders en tuinders. Het bedrijf bezit een agrarische winkel en loodsen waar goederen in worden opgeslagen. Daarnaast verhuurt Mulder Agro verschillende landbouwvoertuigen en machines zodat de akkerbouwer of veehouder specifieke werkzaamheden zelf uit kunnen voeren. Mulder Agro streeft naar een beter "bodemleven". Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem. In ons assortiment hebben wij dan ook verschillende producten die helpen dit t…

Beschrijving bedrijf De fam. Visser heeft in Schellinkhout het melkveebedrijf Hoeve de Meeuw. Dit is een melkveebedrijf met een recreatietak. Ook is er veel zorg en aandacht voor weidevogels. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Monique Visser met hulp van hun kinderen. Door middel van de vakantiewoningen op het erf laten zij jaarlijks veel burgers op een positieve manier kennismaken met de landbouw. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van deze opdracht is de leerlingen van een basisschool informeren over de actualiteiten die momenteel gaande zijn binnen de sector. Jullie gaan dit doen doormiddel van een farmwalk. Door deze farmwalk informeren …

Doel van de opdracht: Bij de WB Stables staan meerdere paarden voor de handel of in pension. WB Stables wil graag een onderzoek naar de mate van wormbesmetting op hun bedrijf. Welke paarden zijn wel/niet dragers van wormen. Om welke wormen gaat het? Wanneer jullie dit geïnventariseerd hebben, gaan jullie een plan schrijven, om de wormbesmetting onder controle te krijgen. Wat moet er gedaan worden? Jullie gaan een uitgebreid stappenplan schrijven, die de manege elk jaar kan gebruiken. Voor het ontlastingonderzoek kunnen jullie gebruik maken van het laboratorium op Nordwin College. Hiervoor moeten jullie contact opnemen met Jacoline van Liere, j.vanliere@nordwincollege.nl Eindproduct: Een uitg…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd. Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbi…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Organiseren excursie naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs   Voor deze opdracht gaan jullie excursie(s) organiseren naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor: Gaan jullie je verdiepen in biologische landbouw zoekt jullie groep contact met scholen voor het voortgezet onderwijs Houden jullie een korte enquête onder de scholieren van het voortgezet onderwijs om te kijken wat ze weten van biologische landbouw en wat hun mening hierover is. zoekt jullie groep een geschikt biologisch bedrijf waar de excursie georganiseerd kan worden. Gaan jullie…

Organiseren excursie naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs   Voor deze opdracht gaan jullie excursie(s) organiseren naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor: Gaan jullie je verdiepen in biologische landbouw zoekt jullie groep contact met scholen voor het voortgezet onderwijs Houden jullie een korte enquête onder de scholieren van het voortgezet onderwijs om te kijken wat ze weten van biologische landbouw en wat hun mening hierover is. zoekt jullie groep een geschikt biologisch bedrijf waar de excursie georganiseerd kan worden. Gaan jullie…

Organiseren excursie naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs   Voor deze opdracht gaan jullie excursie(s) organiseren naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor: Gaan jullie je verdiepen in biologische landbouw zoekt jullie groep contact met scholen voor het voortgezet onderwijs Houden jullie een korte enquête onder de scholieren van het voortgezet onderwijs om te kijken wat ze weten van biologische landbouw en wat hun mening hierover is. zoekt jullie groep een geschikt biologisch bedrijf waar de excursie georganiseerd kan worden. Gaan jullie…

Organiseren excursie naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs   Voor deze opdracht gaan jullie excursie(s) organiseren naar een biologisch bedrijf voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor: Gaan jullie je verdiepen in biologische landbouw zoekt jullie groep contact met scholen voor het voortgezet onderwijs Houden jullie een korte enquête onder de scholieren van het voortgezet onderwijs om te kijken wat ze weten van biologische landbouw en wat hun mening hierover is. zoekt jullie groep een geschikt biologisch bedrijf waar de excursie georganiseerd kan worden. Gaan jullie…

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

Op de Mariahoeve is geen riolering aanwezig. Onderzocht moet worden hoe we op een zo ecologisch mogelijke manier het afvalwater schoon gemaakt en afgevoerd kan worden. Deze opdracht kan ook in combi met de toekomstige Camping bekeken worden. Denk aan helofytenfilter, infiltratiebedden e.d. Verder is er veel verschil in het gebied als het gaat over begroeiing in het water. Gekeken moet worden wat de kwaliteit van het water doet op de groei van planten, waterplanten…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

  Na je verdiept te hebben in de materie ga je op zoek naar mogelijkheden om wormenmest te benutten voor de groene sector. Dit kan zowel intern, binnen het bedrijf als extern naar buiten. Je komt met een advies naar het bedrijf voor een betere benutting van wormenmest. Intern wordt gedacht aan het verbouwe…

Op het landgoed Mariahoeve is men voornemens een mini camping te willen realiseren. Om te kijken of de camping gerealiseerd kan gaan worden moet er nog heel wat water door de rivier. In dit prille stadium kan een groep studenten uitzoeken wat er zoal komt kijken om een camping op te zetten en te runnen. Je komt uiteindelijk tot een adviesverslag. Onderwerpen die uitgezocht moeten worden zijn: Regelgeving Tekening terrein Voorzieningen Hoe in te passen in het landschap Subsidiemogelijkheden Milieutechnisch (afvalstromen) Doelgroep onderzoek.

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

Beschrijving bedrijf De fam. Visser heeft in Schellinkhout het melkveebedrijf Hoeve de Meeuw. Dit is een melkveebedrijf met een recreatietak. Ook is er veel zorg en aandacht voor weidevogels. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Monique Visser met hulp van hun kinderen. Door middel van de vakantiewoningen op het erf laten zij jaarlijks veel burgers op een positieve manier kennismaken met de landbouw. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van deze opdracht is de leerlingen van een basisschool informeren over de actualiteiten die momenteel gaande zijn binnen de sector. Jullie gaan dit doen doormiddel van een farmwalk. Door deze farmwalk informeren …

De laatste jaren zien we dat er steeds minder kinderen mee doen aan dressuur- en springwedstrijden. Allereerst gaan jullie onderzoek doen naar de redenen waarom er steeds minder ponyruiters naar de huidige spring- en dressuurwedstrijden gaan. Daarnaast gaan jullie op zoek naar evenementen die wel druk bezocht worden. Met behulp van de gevonden informatie gaan jullie het ideale evenement bedenken. Jullie gaan vernieuwende activiteiten bedenken waardoor de ponywedstrijden weer aantrekkelijker worden om aan deel te nemen. Neem  hierbij jezelf als voorbeeld. Wat zouden jullie leuk vinden op zo’n wedstrijd? Een voorbeeld wat goed lijkt te werken, is sosbixieevents.nl. Jullie hebben regelmatig ove…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

De KNHS en FNRS willen graag in kaart brengen hoeveel paardenbedrijven er binnen bepaalde regio’s in Friesland actief zijn. Deze bedrijven kunnen variëren van maneges, pensionstalling, ponyclubs, particuliere stalling tot rijvereniging, etc. Men heeft een globaal beeld van het aantal bedrijven in deze sector, maar er is hiernaar nog nooit een echt marktonderzoek gedaan. Allereerst gaan jullie vaststellen welk gebied jullie willen onderzoeken en hoe jullie dit marktonderzoek willen aanpakken. Jullie kunnen onderzoek doen via internet (facebook, google, etc), maar bijvoorbeeld ook zelf bedrijven benaderen. Dus jullie maken een plan van aanpak, waarin staat hoe jullie het gaan aanp…

  Doel: Kennis van fokkers uit praktijk zichtbaar maken voor het onderwijs Inhoud Project: Binnen de opleiding paardenhouderij wordt er les gegeven over het vak fokkerij. Veel van deze lesstof komt uit lesboeken. Voor de GO fokkerij willen de docenten paarde…

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Berchiem is zowel een verpleeg- als verzorgingstehuis. Men kan hier revalideren, kleinschalig wonen, maar er is ook dagbehandeling mogelijk voor mensen met lichamelijke klachten of mensen die geestelijk achteruit gaan (bv. dementie). Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren. Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe ju…

Ontwerpen flyer voor sponsorproject WB Stables   Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden.   Het bedrijf werkt op dit moment al met sponsors maar wil dit graag uitbreiden. Voor deze opdracht gaan jullie onderzoeken: Of en evt. hoe andere paardenbedrijven werken met sponsors. Wat de win/win situatie is bij het sponseren van de WB stables. Dit bekeken voor zowel WB stables als voor de sponsor. Wat de mogelijkheden zijn m.b.t. sponseren en de WB stables. Welke manieren/vor…

  Opdracht marktonderzoek export paarden naar Scandinavië Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden. Het bedrijf doet veel handel in springpaarden binnen en buiten Nederland. Waarbij de export van springpaarden een belangrijke tak binnen het bedrijf is. Het bedrijf wil graag onderzoeken of er markt is voor de handel van springpaarden naar Scandinavië.   Voor deze opdracht gaan jullie: Onderzoeken wat het niveau van de springsport in Scandinavië is. Onderzoeken hoe de handel binne…

Opdracht ontwerpen/bouwen natuurlijke hunter hindernissen Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden. Dresssuur, eventing, mennen, endurance, reining, TREC, horseball, aangespannen sport, voltige en springen. Nederland telt tal van gave disciplines waar je met je paard aan mee kunt doen. Maar wist je dat Nederland sinds kort nóg een discipline telt? Hunter-Jumper Equitation! Ook bij de WB stables komt er meer vraag naar springpaarden geschikt voor deze discipline. Daarom wil deze opdrachtgever op het terrein…

Opdracht: Organiseren thema avond voor vrijwilligers   Het bedrijf Stichting Manege Onder de Linde Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een voor Friesland unieke manege waar ruiters met een beperking therapeutisch en recreatief kunnen paardrijden. Ook valide kinderen en volwassenen zijn welkom bij Manege Onder de Linde. De manege (gebouwd in 2010) is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiter en paard, staat op het terrein van Revalidatie Friesland en grenst aan het bos van Beetsterzwaag: een unieke plek om paardrijden te ervaren en te genieten van mooie ritten in de omgeving.   De opdracht Elk jaar wordt er op het bed…

Opdracht: Optimaliseren weilandbeheer/rantsoen paarden   Het bedrijf Stichting Manege Onder de Linde Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een voor Friesland unieke manege waar ruiters met een beperking therapeutisch en recreatief kunnen paardrijden. Ook valide kinderen en volwassenen zijn welkom bij Manege Onder de Linde. De manege (gebouwd in 2010) is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiter en paard, staat op het terrein van Revalidatie Friesland en grenst aan het bos van Beetsterzwaag: een unieke plek om paardrijden te ervaren en te genieten van mooie ritten in de omgeving.   De opdracht De pony’s en p…

Het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS) organiseert elk jaar in januari de jaarlijkse hengstenkeuring. Tijdens deze hengstenkeuring is er van alles te beleven rondom het (Friese) paard. Als aanloop naar de clinicdag op vrijdag 10 januari wil het KFPS de verschillende clinics en gastsprekers al aan het publiek voorstellen. Dit wordt gedaan door middel van vlogs. In overleg met KFPS bepalen welke clinics gevolgd gaan worden. Onderzoeken wat deze clinic precies inhoudt, wat kunnen jullie vinden aan achtergrondinformatie.

Zorgboerderij de Witrik biedt vier dagen in de week dagbesteding. Er wordt grotendeels zorg geboden aan ouderen met geheugen, geestelijke en/of ouderdomsproblematiek. Elke dag wordt er op de zorgboerderij kleine activiteiten georganiseerd zoals het helpen bereiden van de groenten en de aardappelen voor het eten, maar ook andere klusjes op het erf worden uitgevoerd door degenen die nog goed te been zijn. Projectomschrijving: Het maken van een handboek met  Bewegingsactiviteiten voor de deelnemers op deze zorgboerderij. Doel: Bewegen neemt een belangrijke plaats in op de zorgboerderij. Dit doen we door bv te wandelen, dieren te verzorgen of een balspel. We willen graag een praktisch handboek v…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Doel van de opdracht: Het organiseren van een themadagdelen met dieren voor de bewoners van deze zorginstelling. Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren. Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe jullie deze dieren het beste kunnen inzetten. Hoe kom je in gesprek met deze doelgroep. Welke activiteiten kunnen jullie hierbij inzetten? Wat werkt wel en wat werkt juist niet bij deze doelgroep? Jullie kunnen jullie vragen stellen aan jullie begeleidster van deze zorginstelling, maar jullie moeten ook zelf op onderzoek gaan. Jullie kunnen hiervoor andere zor…

Doel van de opdracht: Organiseren van activiteiten met dieren en Onderzoek naar dierenwelzijn en geschiktheid van dieren voor dit soort projecten. Inhoud van de opdracht: Het organiseren van een themadagdelen met dieren voor de bewoners van deze zorginstelling. Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren. Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe jullie deze dieren het beste kunnen inzetten. Hoe kom je in gesprek met deze d…

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Doel van de opdracht: Een spel waarin op een speelse manier voorlichting gegeven wordt aan leerlingen 7 tot 12 jaar van de basisschool over diervoeding en veehouderij Inhoud van de opdracht: Kinderen raken steeds meer vervreemd van hoe ons voedsel geproduceerd wordt. Zij kunnen op het internet genoeg informatie vinden over de agrarische sector, maar dan worden ze vaak geconfronteerd met informatie en beelden van organisaties die juist tegen de agrarische sector zijn. Met de website www.deheuskidzz.nl wil De Heus Voeders op een laagdre…

Doel van de opdracht: Een Irrigatie bouwpakket voor ontwikkelingslanden dat op de markt gebracht kan worden. Inhoud van de opdracht: Bij irrigatie en beregening verdampt ongeveer 80% van het toegediende water in landen zoals Namibië.  In de townships is veel armoede en is water schaars. Op school heeft er een project gelopen waarin er een proefmodel gemaakt is voor ondergrondse irrigatie. Dit proefmodel is in Namibië verder uitgetest. Door dit ondergrondse irrigatiesysteem in kleine bouwpakketjes (voor ongeveer 20m2 groentetuin) aan…

Doel: Het ontwerpen en maken van infoborden en bewegwijzering voor de verschillende dierenverblijven bij Kinderboerderij Donia State in Stiens. De kosten die gemaakt worden moeten jullie dmv sponsoractiviteiten bij elkaar weten te brengen. Jullie maken een begroting, ontwerp en voeren dit ontwerp ook uit. Er is al een ontwerp door andere studenten gemaakt, maar de uitvoering hiervan was veel te duur. Jullie kunnen dit ontwerp aanpassen of een geheel nieuw ontwerp maken. Allereerst gaan jullie onderzoeken, welke informatie geschikt is voor d…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…